KURSY KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:

  • która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
    b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,lub
  • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Jak wynika z powyższych zapisów nie jest wymagane aby osoba zamierzająca uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym posiadała prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ustawodawca nie określił też minimalnego ustawowego wieku dla osoby mającej zamiar przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego.

Przykład:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba w wieku 18 lat nie posiadająca prawa jazdy kategorii C. Warunki jakie musi spełnić to:

– przebywać co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,

– brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.


Podstawa prawna:
Art. 39b. Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r; poz. 1414)